Jak obliczyć zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021, 2022, 2023? Kalkulator

Jak obliczyć zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021, 2022, 2023 Kalkulator

W przypadku, gdy pracownik musi zająć się chorym członkiem rodziny, może otrzymać rekompensatę finansową w postaci zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez ZUS. Zasiłek ten jest dostępny dla każdego ubezpieczonego, który musi zapewnić opiekę nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Jego celem jest ochrona osoby ubezpieczonej przed utratą wynagrodzenia w czasie sprawowania opieki. Zasiłek nie jest jednak wypłacany, gdy w gospodarstwie domowym ubezpieczonego są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. W ten sposób unika się sytuacji, w której ubezpieczony otrzymuje zasiłek bez faktycznej potrzeby. Zasiłek opiekuńczy jest zatem formą wsparcia dla osób, które nie są w stanie pracować ze względu na potrzebę opieki nad bliskim, chorym członkiem rodziny. Dzięki niemu ubezpieczony ma zapewnione środki na pokrycie swoich wydatków w czasie nieobecności w pracy i może skupić się na zapewnieniu opieki swojemu choremu dziecku lub innemu członkowi rodziny.

Jak obliczyć zasiłek opiekuńczy na dziecko? Kalkulator

Aby poprawnie obliczyć zasiłek opiekuńczy na dziecko, konieczne jest zapoznanie się z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej ustawą zasiłkową, oraz umiejętność właściwej interpretacji jej przepisów. Kluczowe znaczenie ma właściwa podstawa (baza obliczeniowa).

Zgodnie z art. 38 ustawy zasiłkowej, wysokość zasiłku opiekuńczego na dziecko wynosi 80% podstawy wymiaru, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, czyli uzyskanego przez pracownika wynagrodzenia za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do zasiłku, pomniejszonego o składki społeczne finansowane przez pracownika.

W przypadku zasiłku opiekuńczego na dziecko, pracodawca powinien przyjąć jako podstawę wymiaru zasiłku uzyskane przez pracownika wynagrodzenie za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała potrzeba opieki nad dzieckiem, pomniejszone o składki społeczne finansowane przez pracownika.

Jeśli natomiast okres zatrudnienia trwał krócej niż 12 miesięcy, podstawą wymiaru zasiłku opiekuńczego na dziecko jest uzyskane przez pracownika wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia.

Warto zaznaczyć, że składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi tylko do określonego terminu na mocy umowy o pracę lub aktu wewnątrzzakładowego, wliczane są do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego jedynie za okres do tego terminu.

Przy obliczaniu zasiłku opiekuńczego na dziecko należy pamiętać, że świadczenie to przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu, który opiekuje się dzieckiem w związku z chorobą lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 14 roku życia lub 25 roku życia w przypadku dziecka uczącego się lub niezdolnego do pracy z powodu niepełnosprawności.

Aby łatwiej obliczyć wysokość zasiłku opiekuńczego na dziecko, warto skorzystać z dostępnych kalkulatorów, które pozwolą na szybkie i precyzyjne określenie podstawy wymiaru oraz wysokości świadczenia.

Sprawdź również – Uzasadnienie wniosku o zapomogę – co to znaczy, przykład, jednorazowa zapomoga, zapomoga losowa

Jak obliczyć zasiłek opiekuńczy na dziecko przykład?

Jeśli pracownik musi zająć się dzieckiem z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad nim, przysługuje mu zasiłek opiekuńczy. Aby obliczyć wysokość tego świadczenia, należy uwzględnić podstawę wynagrodzenia pracownika z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę tę należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, które były potrącone ze środków pracownika. Następnie, z tak uzyskanej podstawy, należy obliczyć 80% i to będzie wysokość zasiłku opiekuńczego, który przysługuje pracownikowi. Pracownik musi również przedłożyć oświadczenie, że nie ma innej osoby z rodziny, która mogłaby w tym czasie zaopiekować się dzieckiem. Ważne jest, że zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Jak oblicza się opiekę nad dzieckiem?

Aby obliczyć wynagrodzenie za opiekę nad dzieckiem, należy zastosować odpowiednie przepisy prawne. W przypadku, gdy pracownik jest nieobecny w pracy z przyczyn innych niż choroba, pracodawca może obliczyć jego wynagrodzenie za pracę na podstawie miesięcznej stawki wynagrodzenia, dzieląc ją przez liczbę godzin przeznaczonych do pracy w danym miesiącu, a następnie mnożąc przez liczbę godzin nieobecności pracownika.

Jeśli pracodawca uwzględnia składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, to wypłaca pracownikowi wynagrodzenie urlopowe w wysokości należnej mu za miesiąc wykorzystywania urlopu. W przeciwnym razie, pracownik otrzyma tylko połowę swojej stawki dziennego wynagrodzenia za opiekę nad dzieckiem, co nie jest zgodne z przepisami prawa.

Warto pamiętać, że odpowiednie obliczenie wynagrodzenia za opiekę nad dzieckiem jest istotne nie tylko z punktu widzenia pracownika, ale także pracodawcy, który musi przestrzegać przepisów prawa pracy.

Ile płacą za zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i jest wypłacane za każdy dzień, w którym opiekujesz się osobą wymagającą opieki. Świadczenie to obejmuje również dni ustawowo wolne od pracy. Kwota zasiłku opiekuńczego jest ustalana na podstawie podstawy wymiaru, która uwzględnia wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Do jej wyliczenia uwzględnia się wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała potrzeba sprawowania opieki.

Podsumowując, wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a jego wypłata następuje za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę. Świadczenie to obejmuje również dni ustawowo wolne od pracy. Ostateczna kwota zasiłku jest uzależniona od podstawy wymiaru, która z kolei zależy od wynagrodzenia pracownika z okresu 12 miesięcy poprzedzających okres, w którym została udzielona opieka.

Reklama